İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Dekoratif boya sektörünün öncü şirketlerinden biri olan San Deco stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda insan gücü ihtiyacını karşılamak, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamak amacındadır.

“Sürekli Gelişim” felsefesine uygun faaliyet gösteren şirketimiz, çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerinin büyümeye giden yolda en önemli unsurların başında geldiğine inanmakta, “Sürekli Gelişim”i sürdürülebilir kılmak için çeşitli eğitim programları yürütmektedir ve bu düşünceyi ilke edinen çalışan profili oluşturmak amacındadır.

Bu hedeflerini gerçekleştirmek isterken aşağıda belirtilen ilkeleri esas almaktadır,

– Şirketimizin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak,

– Şirketimiz ve çalışanlarımıza değer katan, vizyon, misyon ve kurum kültürümüzle uyumlu süreç ve uygulamaların hayata geçtiği güvenli bir çalışma ortamı yaratmak,

– Bu hedefi gerçekleştirmede kurum kültürümüze uyum sağlayacak yeni yetenekleri San Deco bünyesine kazandırmak,

– San Deco çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak ve şirket yararına sonuçlarını değerlendirmek,

– Personelin kendi çalışmalarının sonuçlarını, bir anlamda gelişimini görmesine ve bireysel başarısının sonuçlarını değerlendirmesine olanak sağlayacak performans yönetim sistemini geliştirmek,

– Farklılıklara saygı göstererek, San Deco’da çalışan herkesi etnik köken, din, yaş, cinsiyet, uyruk ayrımı yapmaksızın eşit kabul etmek. Doğru işe doğru insanın istihdam edilmesi ile başlayan bu yaklaşımımızı, performans değerlendirme, eğitim, terfi ücretlendirme gibi diğer süreçlerimizde de fırsat eşitliği ilkelerine uygun olarak devam ettirmek.

– Sürdürülebilir başarının gelişerek devamı için kurumsal değerlerimize uygun ve yetkin çalışanları bünyemizde istihdam etmek,

– Personelin kurum içinde sürekli gelişimleri için her kademedeki çalışanlarımızın en etkin şekilde değerlendirilmesini sağlayan bir kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve gerçekleştirmek,

– Tüm çalışanlara, farklılıklara saygı gösterilen, eşitlik, güvenilirlik ve dürüstlük gibi ilkelerin benimsendiği bir iş ortamını sağlamak,

– San Deco bünyesinde gerçekleştirilen işlerin kapsamı, insan kaynağı gereksinimi ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplamak ve bu bilgiyi değerlendirmek üzere iş analizleri yapmak, değişen koşullara uygun şekilde iş tanımları hazırlamak,

– Çalışanlardan anket ve benzeri yollarla görüşleri alınarak, yapılacak uygulamalara yön vermek,

– Personelin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak “Kurum Kültürü ve Bilinci”nin oluşmasını sağlamak,

– Bugünün gereksinimlerini gelecek nesillerin kaynaklarını azaltmayacak şekilde karşılamak için çalışanlarda sürdürülebilirlik anlayışı oluşturmak. Stratejilerini planlarken sadece kısa vadeli çözümler üzerine odaklanmak yerine, uzun vadede değer yaratmak için hedeflerini çevresel ve sosyo-ekonomik boyutlarını da değerlendirerek belirleyecek bilinci yaygınlaştırmak.

– İş Sağlığı ve Güvenliği; Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmak, bunun için gerekli atık yönetim sistemini hazırlamak, iş kazalarını önlemek için sistemler geliştirmek, tüm çalışmalarımızda İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre faktörünü ön plana almak, acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmak, uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmak.

BAŞVURUN

BAŞVURUN

San Deco’da büyüyen ve gelişen ekibin fertlerinden biri olmak için hemen şimdi başvurun.

Başvurun Başvurun